KRINT30

Tanulmányi munka és szabályrendszer kapcsolata

,

SZERZŐ: SIKÓ IRÉN

A Kecskeméti Református Internátus a bentlakó diákok számára olyan családias légkört igyekszik biztosítani – figyelembe véve az életkori sajátossá¬gokat, személyes szükségleteket – ahol a kollégium lehet a tanulók második otthona. A folyamatosan bővülő tárgyi feltételek mellett, egységes nevelési rendszerben erősödhetnek hitükben, bővíthetik tudásukat, készülhetnek a továbbtanulásra, a fel-nőtt életükre.
A tanulószobákban az önálló ismeretszerzés mellett (a szilenciumok alatt) a kis csoportos vagy páros tanulással, illetve eseti tanulási lehetőség megteremtésével támogatjuk-biztosítjuk a válto¬zatos tanítási-tanulási formákat.
Végzőseink így gondolnak vissza a helyre: „A tanulóban könyvek és füzetek halmazával el¬helyezkedsz a szokásos kis térségeden. Hogyha te nem tudod a leckét, valaki más biztosan tudja...”
Az internátus tevékenységrendszerében a lemor¬zsolódás elkerülése érdekében igyekszünk feltárni a hátrányok keletkezésének okait, és differenciáltan szervezni a felzárkóztatási tevékenységek megfelelő formáit. Ugyanakkor a tehetség megmutatkozá¬sának, kibontakozásának lehetőségét az iskolával, a családdal és más érintettekkel együttműködve tudjuk igazán hatékonyan támogatni.
A szakkörök, a tematikus foglalkozások, a pá¬lyaorientációs tevékenységek, vetélkedők és bib-liakörök a maguk sajátos eszközeinek és módsze¬reinek felhasználásával lehetőséget biztosítanak a ránk bízott fiatalok kiegyensúlyozott, egészséges személyiségfejlődéséhez és sikeres életpályára való felkészítéséhez. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, valamit a tanulás tanítása mellett, intézményünkben kiemelt szerepet kapnak a pályaorientációs foglalkozások. Az önismeret, a hatékony tanulási módszerek, az informatikai eszközök ismerete és használata hozzásegíti a tanulókat a pályaismeret bővítéséhez, a képzési rendszerek feltérképezéséhez, a munkaerő-piaci lehetőségekről való tájékozódáshoz.
Melyek a sajátos eszközeink és módszereink? Nem más, mint a melegszívű nevelői munka egy sze-retettejes szabályrendszerben. Ez ad biztonságot, kapaszkodót a gyerekeknek az itt töltött években bármilyen messzire kerültek is a családi fészek¬től. Ehhez meg kell érteniük, el kell fogadniuk: a szabályok nem ellenük, hanem értük vannak. Amint azt egy végzős diáklány 5 évvel ezelőtt megfogalmazta: „...rendíthetetlenül áll felettünk a legnagyobb káosz idején is.” Üzenete pedig a következő generációknak: „Így tanácsolom, hogy mindenki tartsa szem előtt: az internátusba vezető út is szabályokkal van kikövezve.”

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk